Καταστατικό

Καταστατικό

 

4.1

 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Επωνυμία, Έδρα

 

Στα Ιωάννινα το έτος 2017, ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Σκακιστικός Όμιλος Πύρρος Ιωαννίνων», που θα αποκαλείται στο εξής χάρη συντομίας Πύρρος, με έδρα τα Ιωάννινα.

Έχει σφραγίδα, λάβαρα και άλλα διακριτά σήματα που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό.

 

Άρθρο 2ο – Σκοπός – Μέσα – Αθλητική αναγνώριση

 

Ο Πύρρος ως αθλητικό σωματείο καλλιεργεί, αναπτύσσει, διαδίδει και οργανώνει το άθλημα του ζατρικίου (σκάκι) σε όλη την Ήπειρο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Α.Κ., του Ν. 2725/99 όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και γενικά σύμφωνα με τα όσα η Ελληνική έννομη τάξη ορίζει.

Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού ο Πύρρος ενδεικτικά:

1) Διοργανώνει πρωταθλήματα, στη διάρκεια κάθε χρόνου, τοπικά, ατομικά ή ομαδικά, κάθε αναγνωρισμένης διεθνώς ή μη ηλικίας και κατηγορίας και με τους όρους και τις προυποθέσεις που ορίζουν οι γενικές ή ειδικές προκηρύξεις που εκδίδει η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), σύμφωνα με τη διαδικασία που ο Νόμος και οι κανονισμοί της ορίζουν.

2) Διοργανώνει πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, φιλανθρωπικές και οικολογικές εκδηλώσεις.

3) Συγκροτεί ομάδα με σκοπό τη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες σκάκι.

4) Ιδρύει τμήματα εκμάθησης σκάκι για κάθε ηλικιακή ομάδα.

5) Καλλιεργεί, αναπτύσσει και διαδίδει το Σκάκι, ιδιαίτερα ανάμεσα στους μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

6) Εκπνοεί και εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης και διάδοσης του αθλήματος διοργανώνοντας αγώνες, προπονητικές διαλέξεις, σεμινάρια σκακιού. Εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή άθληση των αθλητών του και την υποστήριξη των αθλητών και μελών του που διακρίνονται σε αθλητικές διοργανώσεις.

7) Οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη από την απασχόληση με το σκάκι, και κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσον.

8) Φροντίζει για την εξασφάληση προπονητικής και αγωνιστικής στέγης για τα μέλη και τους αθλούμενους/νες του.

9) Ιδρύει, στηρίζει και λειτουργεί έντυπη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

10) Προβάλλει τις δραστηριότητες του Σωματείου μέσω του Διαδικτύου.

 

Άρθρο 3ο – Μέλος του σωματείου

 

Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα που είχαν την πρωτοβουλία και την τιμή να ιδρύσουν το Σκακιστικό Όμιλο Πύρρος Ιωαννίνων.

Ελάχιστος αριθμός μελών ορίζεται σε είκοσι (20).

Μέλη εγγράφονται όσοι αγαπούν πραγματικά το σκάκι, τους αγώνες σκάκι, γενικά τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Πλήρη δικαιώματα μελών, δηλαδή συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στο δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

1) Ως μέλος του Πύρρου μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε, αρκεί να μην παρουσιάζεται στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Νόμος και, ειδικότερα, οι διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου 2725/99. Δεν επιτρέπεται καμία διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, πολιτικού φρονήματος, ή ειδικής σωματικής ανάγκης.

2) Το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει προς τον Πύρρο μια αίτηση υποψηφίου μέλους. Στην αίτηση πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και όσα άλλα στοιχεία δημόσιας φύσης κρίνει σκόπιμο να ζητήσει το ΔΣ. Η αίτηση πρέπει να συνυπογράφεται από δύο ήδη ενεργά μέλη του Πύρου. Μαζί με την αίτηση, το υποψήφιο μέλος πρέπει να καταβάλλει και το δικαίωμα εγγραφής.

3) Η εγγραφή του μέλους εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) εντός 60 ημερών από την κατάθεσή της αίτησης. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί έγκριση του ΔΣ με ισχύ από την 60ή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο πρόεδρος του ΔΣ.

4) Αν η απόφαση του Δ.Σ. είναι απορριπτική, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έχει το δικαίωμα άσκησης αγωγής στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

5) Τα μέλη του Πύρρου αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Πύρρου μετά πάροδο τριών (3) έτων από την εγγραφή τους, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του Συλλόγου ταμιακές τους υποχρεώσεις.

6) Δεν μπορεί να γίνει μέλος αθλητικού σωματείου όποιος δεν έχει εκπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

7) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή στους επιδιωκόμενους σκοπούς του.

8) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη τους, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

9) Αθλητικά μέλη είναι όλοι οι αθλητές του σωματείου, οι οποίοι δεν αποτελούν τακτικά μέλη. Μπορούν δε μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να εγγραφούν σαν τακτικά μέλη.

10) Δεν μπορούν να εγγραφούν ή να παραμένουν μέλη του Συλλόγου, αποβάλλοντας αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους, όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα εγγραφής και στους περιορισμούς, που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2858/2001 και όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Άρθρο 4ο – Αποχώρηση και αποβολή μέλους

 

1) Τα μέλη είναι ελεύθερα να αποχωρούν, με δήλωσή τους, από τον Πύρρο, αρκεί να έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

2) Μέλος του Πύρρος αποβάλλεται αν:

α) Εμπέσει στα κωλύματα εγγραφής κλπ. περιορισμούς που προβλέπονται από τους Νόμους και, ειδικότερα, το Ν 2725/99, άρθρο 3. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν2725/99 χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το ΔΣ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου λάβει γνώση.

β) Αντιτίθεται κατ’ επανάληψη στους σκοπούς του σωματείου, παρά τη γραπτή προειδοποίησή του από το ΔΣ του σωματείου.

γ) Παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του ΔΣ.

δ) Καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από ένα έτος, και

ε) Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ. μετά από εισήγηση του ΔΣ.

3) Η αποβολή ενεργείται κατόπιν προτάσεως τριών τουλάχιστον μελών του Πύρρου, και με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/3 των μελών της Γ.Σ.

4) Πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης περί αποβολής, καλείται ο ενδιαφερόμενος να δώσει εξηγήσεις. Το μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης περί αποβολής σε αυτόν.

5) Μέλος που αποβλήθηκε έχει δικαίωμα να επανεγγραφεί με απόφαση της Γ.Σ., μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. ή πέντε τουλάχιστον μελών του Πύρρου.

 

Άρθρο 5ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

 

Τα μέλη του Πύρρου έχουν την υποχρέωση:

1) Να Συμφωνούν με το Καταστατικό του Συλλόγου.

2) Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.

3) Να καταβάλλουν τις προς το Σύλλογο συνδρομές τους. να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο, να συμπαραστέκονται πάντοτε στο έργο του, και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για επιτυχία των σκοπών του Πύρρος.

Το Δ.Σ. μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή για τους αθλητές και σπουδαστές. Μπορεί να απαλλάξει της πληρωμής ετήσιας συνδρομής τους στρατευμένουν νέους, σε όλη τη διάρκεια της στράτευσης.

4) Να δείχνουν σεβασμό, κοσμιότητα και άψογη συμπεριφορά στο εντευκτήριο, στα γραφεία, στους αγώνες και τις λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Τα μέλη του Πύρρου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Να εκλέγουν και να εκλέγονται, να ελέγχουν τη Διοίκηση, και να διατυπώνουν τη γνώμη τους σε κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Πύρρου.

 

Άρθρο 6ο – Εγγραφή, δικαιώματα, και υποχρεώσεις αθλητών

 

1) Η εγγραφή αθλητών στον Πύρρο ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις που απορρέουν από το Νόμο, τις προδιαγραφές των υπερκειμένων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, τον εσωτερικό κανονισμό, και τις αποφάσεις του ΔΣ. Από εκεί απορρέουν και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

2) Αθλητές του Πύρρου επιτρέπεται να εγγράφονται ως μέλη του Πύρρου όπως ο Νόμος ορίζει και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 7ο – Πόροι του σωματείου

 

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

1) Τακτικοί πόροι είναι:

α) το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, όπως ορίζεται από το ΔΣ

β) η ετήσια συνδρομή τους, όπως ορίζεται από το ΔΣ

γ) οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις

δ) τα έσοδα από συνδρομές σε περιοδικά, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.

2) Έκτακτοι πόροι είναι:

α) οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα μέλη με απόφαση του ΔΣ.

β) οι κάθε λογής δωρεές, κληρονομιές, και κληροδοσίες υπέρ του Πύρρος

γ) το καθαρό χρηματικό ποσό από τη διοργάνωση εορτών, χοροεσπερίδων, συγκεντρώσεων, λαχειοφόρων αγορών, σεμιναρίων, αγωνιστικών εκδηλώσεων

δ) οι τόκοι των κεφαλαίων και τα μερίσματα των χρεογράφων

ε) τα παράβολα συμμετοχής σε αγωνιστικές και άλλες εκδηλώσεις

στ) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο ή πόρος

ζ) επιτρέπεται στο σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής του δραστηριότητας, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις παρ. 3 άρθρου 2 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

η) οι επιχορηγήσεις από τις αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις.

 

Άρθρο 8ο – Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πύρρος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του σωματείου για τριετή θητεία. Μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και έναν Εφόρο.

1) Το Δ.Σ. μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. και την εφαρμογή του καταστατικού, διαχειρίζεται και διευθύνει τις υποθέσεις του Πύρρος, προετοιμάζει τα θέματα των Γ.Σ. (απολογισμό πεπραγμένων, προϋπολογισμό, ημερήσια διάταξη θεμάτων κλπ). Συντάσσει και τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου, λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με τη διενέργεια εορτών, διαλέξεων, συγκεντρώσεων, βραβείων, αγώνων και άλλων εκδηλώσεων.

2) Το ΔΣ αποφασίζει και εγκρίνει τη συμμετοχή του Σωματείου στην υπερκείμενη περιφερειακή Ένωση ή Ομοσπονδία και ορίζει τον εκπρόσωπό του Σωματείου και τον αναπληρωματικό του για τα όργανα αυτά.

3) Το ΔΣ συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση μια φορά κάθε τρείς μήνες και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του.

4) Το ΔΣ τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία. Με απόφασή του, μπορεί να ορίσει την τήρηση και επιπλέον βιβλίων, μη υποχρεωτικά προβλεπομένων από το Νόμο.

5) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό.

 

Άρθρο 9ο – Αρμοδιότητες

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου, εκτός της δικαστικής και εξωδίκου εκπροσωπήσεως, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα, έχει την ανώτατη επίβλεψη στις διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου και καλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, τις οποίες και διευθύνει. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Το σωματείο εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο Πρόεδρος του, ο οποίος παρίσταται ενώπιον πάσης δικαστικής και άλλης Αρχής ή παντός τρίτου. Συναλλάσσεται εξ ονόματος και για λογαριασμό του Σωματείου με οποιονδήποτε, υπογράφει δε μόνος τα σχετικά συμβόλαια ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., το αρχείο, τη σφραγίδα και το μητρώο των μελών, επιμελείται τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το βιβλίο υλικού, και τα βιβλία με τα στατιστικά στοιχεία του σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος του ΔΣ που ορίζεται από το ΔΣ.

 

Ο Ταμίας

 

Ο Ταμίας έχει την επίβλεψη:

α) της τήρησης των λογιστικών βιβλίων του σωματείου

β) της έκδοσης των τριπλοτύπων αποδείξεων και των λοιπών νόμιμων λογιστικών παραστατικών

γ) της ενέργειας όλων των πληρωμών. Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης και τις υποβάλει στο Διoικητικό συμβούλιο στο τέλος κάθε μήνα. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά αποδείξεων.

Ο Ταμίας δύναται να καταθέτει σε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όταν κριθεί αναγκαίο. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, τηρεί ενήμερο το Διοικητικό συμβούλιο για τις καθυστερημένες.

Επίσης ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη κάθε αθλητικού έτους, δηλ. Τον Ιούνιο, για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμό και προϋπολογισμό του Σωματείου.

 

Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων τηρούν το μητρώο και τα δελτία των αθλητών, επιβλέπουν την εύρυθμη λειτουργία των αγωνιστικών και μη δραστηριοτήτων και αναγκών του κάθε αθλητικού τμήματος, παρακολουθούν τη ροή των εσόδων και εξόδων του κάθε αθλητικού τμήματος, προτείνουν στο Δ.Σ. τους κατάλληλους τρόπους κατανομής των εκάστοτε διατιθεμένων στο τμήμα κονδυλίων, συντάσσουν και υποβάλλουν

α) στο Γενικό Γραμματέα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα των τμημάτων τους

β) στο Γενικό Έφορο καταστάσεις του αθλητικού υλικού του τμήματός τους και

γ) στον Ταμία τον απολογισμό του κάθε αθλητικού τμήματος άπαξ ετησίως το πρώτο 10ημερο του Ιουνίου

δ) στον Ταμία τον προϋπολογισμό του κάθε αθλητικού τμήματος άπαξ ετησίως το πρώτο 10ημερο του Σεπτεμβρίου

 

Άρθρο 10ο – Παραίτηση μελών ΔΣ

 

1) Σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, μέλος του ΔΣ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το νόμιμο αναπληρωτή του αν:

α) υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του

β) απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις

γ) αδιαφορεί και αμελεί τα καθήκοντά του ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή αντιστρατεύεται εις τους νόμους και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2) Η παραίτηση ολόκληρου του ΔΣ συνεπάγεται τη σύγκληση σε έκτακτη Γ.Σ. με θέμα μόνο αρχαιρεσίες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραίτηση του ΔΣ. Μέχρι τότε, η διοίκηση του σωματείου ασκείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, και τον Ταμία του παραιτηθέντος ΔΣ ή, αν αυτοί δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά, από τα τρία (3) αρχαιότερα μέλη του σωματείου. Το ΔΣ που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες αυτές θα έχει θητεία μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο του 6μήνου. Διαφορετικά, το ΔΣ θα έχει θητεία μέχρι τον μετά τρία έτη Οκτώβριο.

3) Αν τα μέλη του ΔΣ μειωθούν σε λιγότερα από πέντε (3), το ΔΣ θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό αρχαιρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 ανωτέρω.

4) Η παραίτηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν συμπαρασύρει σε παραίτηση τα μέλη του ΔΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο -Εξελεγκτική Επιτροπή

 

1) Ταυτόχρονα με το ΔΣ, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εξελεγκτική επιτροπή για τριετή θητεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον πρόεδρό της. Η εξελεγκτική επιτροπή τηρεί δικά της βιβλία και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και εκτάκτως όποτε χρειαστεί. Είναι σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα μέλη της.

2)  Η Εξελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και παρακολουθεί τη διαχείριση των οικονομικών του Πύρρος. Έχει δικαίωμα να ενημερώνεται για όλα τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλλει προς το σώμα έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την εν γένει οικονομική κατάσταση του σωματείου.

3) Η παραίτηση του ΔΣ δεν συμπαρασύρει σε παραίτηση τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2), η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό την εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Εξ. Επιτροπή που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες αυτές θα έχει θητεία μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εφόσον το χρονικό διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο του 6μήνου. Διαφορετικά, θα έχει θητεία μέχρι τον μετά τρία έτη Απρίλιο.

 

Άρθρο 12ο – Γενική Συνέλευση

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

1) Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου μόλις συμπληρώσουν ένα έτος από την εγγραφή τους και συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο τον Απρίλιο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, και έκτακτα όταν το Διοικητικό συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή το 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών του σωματείου το ζητήσει με έγγραφη αίτηση, η οποία να αναφέρει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός 30 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται το ήμισυ και πλέον ενός των μελών, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία καλείται εκ νέου το πολύ εντός 8 ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνέλευσης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή e-mail και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

3) Στα θέματα της τακτικής Γ.Σ. συμπεριλαμβάνονται:

α) Ενημέρωση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

β) Έλεγχος και έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής

γ) Έγκριση του απολογισμού του παρελθόντος έτους

δ) Απόφαση για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο το ΔΣ κρίνει ότι πρέπει να συζητηθεί από τη Γ.Σ.

4) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και αναφορά ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλο ορισμένο χρόνο.

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

6) Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση αυτού. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά τριετία το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και έως τρία (3) αναπληρωματικά και εγκρίνει τον απολογισμό της Διοίκησης.

7) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκλεγόμενος ως πρόεδρος αυτής με ψηφοφορία των παρόντων μελών. Επίσης εκλέγεται και Γενικός Γραμματέας. Τα πρακτικά τηρούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Συνέλευσης, υπογράφονται από αυτούς και αποστέλλονται προς την Διοίκηση, από την οποία μεταφέρονται στο σχετικό επίσημο βιβλίο.

8) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Σε αυτήν απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον του ενός τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στην Γ.Γ. Αθλητισμού.

9) Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και τους ευεργέτες του Σωματείου.

10) Όταν η Γενική Συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται και τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται σε κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε μέλος του σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να βάλει μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης δίπλα από κάθε υποψήφιο. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής:

α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του

β) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99, 100 και 100Α του Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός αν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Ποινικού Κώδικα.

γ) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 Νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία

στ) Η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει το πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες.

 

Άρθρο 13ο – Σφραγίδα – σήματα

 

1) Η σφραγίδα του Πύρρος είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο της παράσταση ενός σκακιστικού ίππου σε σύμπλεγμα με τα αρχικά κεφαλαία γράμματα ΠΥΡΡΟΣ και το έτος ιδρύσεως: 2017.

2) Με απόφαση του ΔΣ ορίζονται τα χρώματα, σήματα, κατηγορίες, κλπ διακρίσεις που φέρουν οι ομάδες, οι αθλητές, και τα μέλη του σωματείου.

 

Άρθρο 14ο – Διάλυση – συγχώνευση του σωματείου

 

1) Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της. Μετά τη διάλυση, η περιουσία του Πύρρος περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2) Για τη συγχώνευση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της. Οι διαδικασίες μετά τη συγχώνευση προβλέπονται από το Νόμο 2725/99.

 

Άρθρο 15ο – Τροποποίηση του καταστατικού

 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με πλειοψηφία 3/4 των μελών της.

 

Άρθρο 16ο – Λοιπά ζητήματα

 

1) Θέματα διεξαγωγής σκακιστικών αγώνων, πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη και αθλητές, και κάθε άλλο μη προβλεπόμενο θέμα από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζονται αναλόγως, σύμφωνα με το Νόμο, τις διατάξεις των υπερκειμένων αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, και τον εσωτερικό κανονισμό του Πύρρος.

2) Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και το Νόμο ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Ιωάννινα 29 Μαΐου 2017

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

 

                                                       

FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Πληροφορίες


Ακολουθήστε


     Google    Facebook    Likendin

     Twitter    YouTube 2    Rss

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Υποστήριξη